Kaj so Razpotja?

»Vsepovsod v življenju so razpotja. Sleherni človek stoji enkrat na začetku, na razpotjih – to je njegova popolnost, brez njegove zasluge. Kje stoji na koncu – kajti na koncu je nemogoče stati na razpotjih – je njegova izbira in njegova odgovornost.«

— SØREN KIERKEGAARD

Razpotja so mesta, kjer se srečujejo različne poti. Vsaka od njih poteka po svoje: razpotje ni stekališče ali sinteza, temveč prostor srečevanja. Hkrati pa ima popotnik na razpotjih možnost, da premisli o svoji usmeritvi in se usmeri drugam. Kam bo šel naprej, je njegova stvar.

Metafora ni naključna. Revija Razpotja je zasnovana kot javni prostor, v katerem se srečujejo različna stališča. Namen revije je omogočiti odprto in argumentirano razpravo o najrazličnejših temah sodobnega sveta, o katerih pogosto govorimo, a jih mnogokrat obravnavamo površno in brez temeljitega premisleka.

Temu konceptu sledi tudi uredniška politika. Vsaka številka je posvečena široko zastavljeni temi, ki jo želimo osvetliti iz različnih stališč in v skladu z različnimi pristopi. Prispevke zbiramo tudi na podlagi odprtega poziva, ki je objavljen na spletni strani in v sami reviji.

Čeprav so Razpotja vseslovenska revija, ki skuša zaobjeti celoten slovenski kulturni prostor, ima tudi svoje regionalno poslanstvo, zato ima posebno rubriko, posvečeno Goriški.

Razpotja od leta 2014 tudi sodelujejo s slovenskimi ilustratorji mlajše generacije, ki prispevajo svoje ilustracije za tematski sklop in naslovnico.

Revija Razpotja je četrtletnik s poglobljenimi članki o družbenih in kulturnih vprašanjih. V njej se srečujejo različna stališča o temah, ki krojijo naš vsakdan, a večinoma ostanejo brez temeljitega premisleka.

Uredništvo in kontakt

Uredništvo

Odgovorni urednik:

Martin Hergouth

 

Uredniški odbor:

Bojan Albahari, Blaž Kosovel, Miha Kosovel, Aljoša

Kravanja, Luka Lisjak Gabrijelčič, Katja Pahor

 

Izdajatelj:

Društvo humanistov Goriške

XXX. divizije 13a

5000 Nova Gorica

Uredništvo

E-mail:

urednistvo@razpotja.si

info@razpotja.si(naročanje)

 

Telefon:

041 625 266 (Martin Hergouth)

051 203 100 (Miha Kosovel)

041 521 268 (Blaž Kosovel)

 

Pisarna:

Vilharjeva 3

1000 Ljubljana

Razpotja so del mednarodne mreže Eurozine, ki združuje 80 partnerskih revij s področja kulture iz skoraj vseh držav EU.

O izdajatelju

Društvo humanistov Goriške združuje posameznike, katerim je skupen interes do pogabljanja vednosti in širjenja miselnih obzorij. Na takšen ali drugačen način je delovanje društva vezano na prostor Goriške. Beseda “humanist” se v nazivu društva ne nanaša na teoretsko ali strokovno usmerjenost njegovih članov, temveč se – mnogo bolj abstraktno in nedoločeno – nanaša na nekoga, ki v sebi goji določena vprašanja o človeku, človeški naravi, posledično družbi in svetu, ki ga ta soustvarja. Delovanje društva torej ni vezano na polje humanistike v ožjem pomenu besede, temveč nasprotno postavlja tezo, da je nemara razumevanje sodobnih družbenih fenomenov, razvoja naravoslovnih znanosti itd. bolj ključno za razumevanje premen človeškega bivanja.

Namen društva je na območju Goriške ustvarjati prostor, odprt za argumentirano razpravo, s poudarkom na poglobljanju strokovne razprave in polemičnemu spremljanju sodobnih družbenih sprememb.

Cilji društva so:

  • razširitev in poglobitev ravni teoretske razprave na področju humanističnih in družboslovnih ved,
  • aktivno spremljanje aktualnih javnih dogajanj in argumentirano
  • poseganje vanje s kritično razpravo,
  • prizadevanje za izboljšanje kulture bivanja, predvsem skozi aktivno umetniško in intelektualno delovanje ter druge aktivnosti, ki pripomorejo k širjenju kulturnih vrednot in humanistične etike.

Cilje društvo dosega prek raziskovalnih projektov in seminarjev, organizacije javnih predavanj, okroglih miz, razprave in drugih kulturnih dogodkov.

IZDAJATELJ:
Društvo humanistov Goriške
XXX. divizije 13a, Nova Gorica

UREDNIŠTVO:

Vilharjeva 3

1000 Ljubljana

KONTAKT:

urednistvo@razpotja.si

info@razpotja.si (naročanje)